Majoitussopimuksen ehdot

MAJOITUSSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 

Palvelun tarjoaja:

Condo Group Oy / Vanha Postitalo

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on kaikissa ti- lanteissa irtisanottavissa aikaisintaan, kun sopimus- kauden alkamisesta on kulunut vähintään irtisano- misaikaa vastaava aika.

  1. YLEISTÄ 

1.1 Sopimusehtojen soveltaminen 

Näitä Condo Group Oy:n (jäljempänä ”Condo.fi”) yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”Yleiset sopimus- ehdot”) sovelletaan Condo.fi:n ja asiakkaan (jäljem- pänä ”Asiakas”) välillä, kun Asiakas varaa Condo.fi:lta majoituspalveluita ja Condo.fi tuottaa näitä majoituspalveluita sekä niihin liittyviä mah- dollisia lisäpalveluita.

1.2 Maksut

Koska varaus tehdään internetin kautta ja maksetaan kokonaan. Palautuksia ei ole saatavana. Erityisesti jos olet valinnut kuukausittaisen alennuksen, se on viipymättä kuukausittainen sopimus.

1.3 Siivous

Siivous tehdään asumisesi perusteella.

Huoneiden pitkäaikaisessa asumisessa siivous on kahden viikon välein.

Muut oleskelun puhdistukset tarjotaan kun lähdet pois.

1.4 Sopimuksen syntyminen 

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Yleisiä sopi- musehtoja tehdessään varauksen. Varaus muuttuu osapuolia sitovaksi Condo.fi:n toimittamalla kirjalli- sella varausvahvistuksella. Ennen varausvahvistuk- sen antamista Condo.fi voi vaatia Asiakkaalta va- kuutta, varaus- tai ennakkomaksua taikka muuta kohtuullista asemansa turvaavaa suoritusta.

1.5 Sopimuksen voimassaolo 

Majoitussopimuksessa (jäljempänä ”Majoitussopi- mus”) määritellään osapuolten välisen sopimuksen voimassaoloaika.

1.6 Sopimuksen irtisanominen 

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanotta- vissa kirjallisella irtisanomisilmoituksella Majoitus- sopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa noudat- taen. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomisilmoi- tusta seuraavan kuukauden, viikon tai päivän

alusta, riippuen siitä, onko irtisanomisaika määri- telty kuukausina, viikkoina vai päivinä.

Majoittujalla (jäljempänä ”Majoittuja”) tarkoite- taan osapuolten välisessä sopimuksessa tarkoitet- tua Asiakasta taikka Asiakkaan henkilöstöön tai in- tressipiiriin kuuluvaa taikka Asiakkaan muuten yksi- löimää luonnollista henkilöä, jolla on oikeus käyttää Condo.fi:n majoituskohdetta (jäljempänä ”Majoi- tuskohde”) ja Asiakkaan tilaamia palveluja Majoi- tussopimuksen ja Yleisten ehtojen mukaisesti.

  1. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

2.1 Majoittuja 

Osoite: Wahlinkatu 8 A 1, FI-78250 Varkaus

Puhelin: +358 40 1259 291 Sähköposti: info@condo.fi Kotisivut: www.condo.fi

Y-tunnus: 2777073-4 Kotipaikka: Varkaus

2.2 Majoituspalvelun käyttöön oikeutetut 

Majoituspalveluja voi käyttää joko Asiakas itse tai Majoittujana Asiakkaan työntekijä, lähipiiri tai muu asiakkaan intressipiiriin kuuluva luonnollinen hen- kilö.

2.3 Asiakkaan vastuu Majoittujasta 

Asiakas vastaa osapuolen välisen sopimuksen mu- kaisten velvoitteiden noudattamisesta täysimääräi- sesti myös Majoittujan osalta. Asiakas on velvolli- nen huolehtimaan, että Majoittuja on tietoinen kai- kista Majoituskohteen käyttöä koskevista ohjeista, ehdoista, velvollisuuksista ja rajoituksista.

2.4 Maksuvelvollisuus 

Asiakkaan maksuvelvollisuus on määritelty Majoi- tussopimuksessa. Mikäli Majoitussopimuksessa so- vituista maksuista on ilmoitettu vastaamaan kol- mas, joka ei kuitenkaan suorita maksuja, on Asiakas täysimääräisessä vastuussa maksujen maksami- sesta. Viime kädessä kaikista maksuista vastaa täy- simääräisesti Majoitussopimuksen allekirjoittanut henkilö henkilökohtaisesti.

2.5 Vakuus 

Mikäli Condo.fi on edellyttänyt saavansa vakuuden sopimusta tehtäessä, vakuus palautetaan ilman ai- heetonta viivästystä, kun Condo.fi on pystynyt tar- kastamaan Majoituskohteen ja Asiakkaan kaikki so- pimusvelvoitteet on täytetty. Vakuudelle ei

2/6

makseta korkoa.

2.6 Maksujen viivästyminen 

2.11 Kohtuullisen ja tavanomaisen käytön ylittävä kulutus 

Maksuviivästystilanteessa noudatetaan kuuden- toista (16) prosenttiyksikön määräistä vuotuista vii- västyskorkoa ja viivästyneen laskun maksukehotuk- sesta peritään kahdenkymmenen (20,00) euron kä- sittelymaksu ja käsittelymaksun ylittävät kohtuulli- set perintäkulut.

Condo.fi:lla on oikeus kohdistaa Asiakkaan maksut ensin viivästyskorkoon ja muihin kuluihin sekä lisä- palveluihin ennen majoituskorvausta (jäljempänä ”Majoituskorvaus”). Mikäli Asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta huoli- matta, erääntyvät myös muut Majoitussopimuksen mukaan laskutettavat vielä erääntymättömät saa- tavat heti maksettaviksi.

2.7 Vahingon, haitan ja häiriön korvaaminen 

Asiakas on velvollinen korvaamaan Condo.fi:lle täy- simääräisesti vahingon, haitan ja häiriön, jonka Asiakas tai Majoittuja, hänen luvallaan Majoitus- kohteessa oleskeleva tai vieraileva henkilö tahalli- sesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimatto- malla menettelyllään aiheuttaa Majoituskohteelle, sen rakenteille, laitteille, koneille, varustukselle tai irtaimistolle, muille Majoittujan käytössä oleville ti- loille tai kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen omaisuudelle taikka rakennukselle tai kiinteistölle, jossa Majoituskohde sijaitsee.

2.8 Kotieläimen aiheuttama vahinko 

Asiakkaan tai Majoittujan taikka heidän Majoitus- kohteeseen salliman tai päästämän kolmannen henkilön kotieläimen mahdollisesti aiheuttamat va- hingot kuuluvat täysimääräisesti Asiakkaan vas- tuulle.

2.9 Loppusiivouksesta aiheutuneet kustannukset 

Mikäli Majoituskohteen tilat eivät ole majoitusajan päättyessä vastaavassa kunnossa kuin majoitusajan alkaessa eikä Asiakas ole tehnyt sopimusta loppusii- vouksesta, Condo.fi perii Asiakkaalta siivouksesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti.

2.10 Majoituskohteeseen jätetty irtain omaisuus 

Mikäli Majoituskohteeseen on jätetty irtaimistoa, Condo.fi perii Asiakkaalta irtaimen tyhjentämisestä ja varastoimisesta aiheutuneet kustannukset täysi- määräisesti.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Condo.fi:lle koh- tuullisen ja tavanomaisen käytön ylittävän kulutuk- sen veden, sähkön ja lämmön tai tietoliikenneyh- teyksien käytöstä. Kohtuulliseksi ja tavanomaiseksi katsotaan kulutus, joka ei merkittävästi ylitä asumi- sen tyypillisiä ja tavanomaisia kulutusmääriä.

2.12 Annettujen tietojen oikeellisuus 

Asiakas vastaa siitä, että sen varausvaiheessa anta- mat tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset. Condo.fi voi luottaa muun muassa siihen, että varausvaiheessa annetut yhteystiedot ovat oikeat ja voimassa, ellei Asiakas kirjallisesti toisin ilmoita. Asiakas on velvol- linen ilmoittamaan mahdollisista majoituspalvelu- sopimussuhteeseen liittyvistä muutoksista viipy- mättä ja kirjallisesti Condo.fi:lle.

Majoituskohteen irtaimistoon, varustukseen ja kun- toon liittyvät mahdolliset huomautukset ja valituk- set on tehtävä viipymättä ja viimeistään vuorokau- den kuluessa majoituksen alkamisesta tai virheen il- menemisestä oikeuden menettämisen uhalla. Condo.fi:lla on oikeus tarkastaa ilmoitettu virhe ja korjata virheet kohtuullisessa ajassa.

  1. CONDO.FI:N OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

Condo.fi:n velvollisuutena on huolehtia siitä, että varattu Majoituskohde on Asiakkaan käytettävissä sovittuna ajanjaksona. Condo.fi toimittaa Asiak- kaalle tämän tilaamat varusteet ja lisäpalvelut sovi- tun mukaisesti. Asiakas ei vapaudu maksuvas- tuusta, vaikka ei käyttäisikään tilaamiaan lisäpalve- luita.

Condo.fi vastaa siitä, että Majoituskohde on majoi- tusajan alkaessa sellaisessa kunnossa kuin Asiakas Majoituskohteen iän, alueen huoneistokannan, Condo.fi:n asuntokuvauksen ja muut paikalliset olo- suhteet huomioon ottaen voi kohtuudella edellyt- tää, ellei muusta kunnosta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Condo.fi vastaa Majoituskohteen ja sen va- rustuksen normaalista, tavanomaisesta ja kohtuul- lisesta kulumisesta, palvelun toimivuudesta ja näistä aiheutuvista kustannuksista.

2.13 Virheilmoitukset ja virheen korjaus 

3.1 Palvelun suorittaminen 

3/6

3.2 Korvaava majoituskohde 

Mikäli Condo.fi ei poikkeuksellisesti pysty tarjoa- maan varattua Majoituskohdetta tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta tärke- ästä ja perustellusta syystä, on Condo.fi:lla oikeus osoittaa Majoittujalle vastaava majoitustila ilman Asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia.

3.3 Hinnanmuutokset 

laillista lakkoa, luonnonmullistusta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja viemäriongel- mia, lämmitysongelmia, tietoliikenteen katkosta ja kolmannen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä. Condo.fi:n yhteistyökumppania tai alihankkijaa kohdannut Ylivoimainen este katsotaan myös Condo.fi:n osalta vastuuvapausperusteeksi.

Condo.fi:lla on oikeus sopimuksen syntymisen jäl- keen korottaa sovitun Majoituspalvelun hintaa seu- raavilla perusteilla:

– lainsäädännölliset muutokset ja viranomaisten päätökset, jotka vaikuttavat majoituksen hintaan,

– yleinen kustannusten muutos tai

– majoittujien määrä nousee.

Hintamuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kirjalli- sesti ja uudet hinnat astuvat voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päi- västä lukien.

3.4 Vakuuden tai liikamaksun palautusten vähim- mäismäärä 

Condo.fi ei lähtökohtaisesti palauta jäljelle jäänyttä vakuutta tai liikamaksua, jos palautettava määrä on alle viisitoista (15,00) euroa.

3.5 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus 

Mikäli majoituskohteen käyttöoikeuden luovutus viivästyy tai majoituksen laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi ja olennaisesti Condo.fi:n tekemän virheen johdosta, eikä virhettä tai viiväs- tystä ole saatu kohtuullisessa ajassa korjatuksi, on Asiakas oikeutettu hyvitykseen ja enimmillään suo- ritetun maksun palautukseen kokonaisuudessaan. Condo.fi ei missään olosuhteissa vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai kustannuksista eikä Asiakas ole oikeutettu saamaan vahingonkorvausta Condo.fi:ltä, mikäli Condo.fi voi osoittaa, että virhe tai viivästys johtuu alla olevassa kohdassa 3.6 tar- koitetusta ylivoimaisesta esteestä tai kohdassa 3.7 tarkoitetusta viranomaisen pyynnöstä tai kiellosta taikka määräyksestä.

3.6 Ylivoimainen este 

Ylivoimaisena esteenä (jäljempänä ”Ylivoimainen este”) pidetään muun muassa vesivahinkoa, jääty- misvahinkoa, tulipaloa, onnettomuutta, laitonta ja

3.7 Viranomaisen pyynnöt, kiellot ja määräykset 

Mikäli Condo.fi ei tarjoa Asiakkaalle jo sovittua Ma- joitusta tai purkaa Majoitussopimuksen yksipuoli- sesti viranomaisen nimenomaisesta Asiakkaasta tai Majoittujasta johtuvasta kiellosta tai pyynnöstä taikka määräyksestä johtuen, on Condo.fi oikeu- tettu perimään Asiakkaalta kohtuullisen peruutus- maksun määrältään vähintään viisisataa (500,00) euroa kulujen kattamiseksi.

Mikäli Condo.fi ei voi toimittaa Asiakkaalle Majoi- tuskohdetta edellä kohdassa 3.6 määritellyn Ylivoi- maisen esteen vuoksi, voi Condo.fi yksipuolisesti peruuttaa tehdyn varauksen. Peruutuksesta on il- moitettava Asiakkaalle kirjallisesti niin pian kuin mahdollista ja palautettava viivytyksittä kaikki Asi- akkaalta perityt maksut korotta ja kuluitta.

4.1 Majoitusaika 

Varatut majoitustilat (Majoituskohde) ovat majoit- tujan käytettävissä viimeistään kello 18.00 Majoi- tussopimuksessa sovittuna päivänä, mikäli muuta osapuolten välillä ei sovita. Majoituskohde on luo- vutettava majoitusajan viimeisenä päivänä klo 12.00 mennessä, mikäli osapuolten välillä ei muuta ole sovittu.

4.2 Majoittujan uudelleensijoittaminen 

Mikäli Condo.fi ei pysty poikkeuksellisesti tarjoa- maan varattua Majoituskohdetta heti sovitusta ajankohdasta lukien tai koko majoitusajaksi tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta perustellusta syystä, on Condo.fi:lla oikeus siirtää Majoittuja vastaavaan majoitustilaan väliai- kaisesti tai sovituksi majoitusajaksi ilman Asiak- kaalle aiheutuvia Condo.fi:n veloittamia lisäkustan- nuksia. Condo.fi ilmoittaa tällöin Asiakkaalle kor- vaavasta majoituksesta kirjallisesti ja viimeistään kolme (3) päivää ennen siirron tapahtumista. Mikäli Asiakas ei hyväksy Condo.fi:n tarjoamaa korvaavaa vaihtoehtoa tai Condo.fi ei kohtuullisin toimenpi- tein pysty järjestämään Asiakkaan kohtuullisten

3.8. Varauksen peruuttaminen 

  1. MAJOITUSEHDOT 

4/6

toiveiden mukaista muuta kohdetta, vapautuu Condo.fi majoituksen järjestämisvastuusta ja sopi- mus purkautuu eikä Condo.fi ole tällöin korvaus- tai hyvitysvastuussa Asiakkaalle. Mikäli vaihtoehtoinen majoitus on kalliimpi kuin alkuperäinen sovittu ma- joitus oli, Condo.fi:lla on tällöin velvollisuus hyvittää erotus enintään kahden (2) ensimmäisen majoitus- viikon osalta.

4.3 Majoittujan tiedonantovelvollisuudet 

Viimeistään saapuessaan majoituskohteeseen Ma- joittujan on annettava oikeat ja lain edellyttämät matkustustiedot tai muutoin Condo.fi:n toimintaa varten tarvittavat henkilötiedot, ellei näitä tietoja ole annettu jo aikaisemmin. Majoittujan on pyydet- täessä todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.

4.4 Majoituskohteen käyttöön liittyvät velvollisuu- det Majoittuja saa käyttää Majoituskohdetta normaa- liin asumiseen ja yöpymiseen. Majoituskohdetta tai sen osaa ei saa luovuttaa toisen tai kolmannen käy- tettäväksi, ellei tästä ole erikseen sovittu Condo.fi:n kanssa kirjallisesti.

– Majoituskohteessa havaitusta mahdollisesta vir- heestä tai puutteesta ilmoitetaan aina viipymättä Condo.fi:lle.

Häiriön ja haitan aiheuttaminen Majoituskohteessa on kielletty eikä Majoittuja saa häiritä käyttäytymi- sellään tai toiminnallaan Majoituskohteen naapu- rustossa ja läheisyydessä asuvia. Majoittumisen ai- kana on noudatettava hyviä tapoja ja Majoituskoh- teen järjestyssääntöjä sekä viranomaisohjeita ja – määräyksiä. Hiljaisuuden osalta tulee noudattaa, mitä Majoituskohteen järjestyssäännöissä on mää- rätty ja hiljaisuutta on joka tapauksessa noudatet- tava viimeistään kello 22.00 lukien kello 07.00 saakka.

Majoituskohteissa ja muissa Majoituskohteen ti- loissa ei saa tupakoida tai käyttää voimakkaita ha- justeita, jotka voisivat haitata seuraavan majoittu- jan oloa kohteessa eikä käyttää huumaavia aineita tai harjoittaa rangaistavaksi säädettyä toimintaa.

Tupakoinnin aiheuttaman hajuhaitan tai muun ha- juhaitan poistamisen kustannuksista vastaa Asiakas täysimääräisesti ja kustannukset laskutetaan täysi- määräisesti sisältäen ulkopuolisen ammattilaisen suorittaman tarvittavan työn ja toimenpiteet.

Majoittujan on käytettävä ja hoidettava Majoitus- kohdetta ja siihen kuuluvaa irtaimistoa ja varus- tusta huolellisesti sekä käytettävä Majoituskoh- detta, irtaimistoa ja varustusta vain niille tarkoitet- tuun tavanomaiseen käyttöön.

Majoittujalla on velvollisuus huolehtia, että

– Majoituskohde ja yhteiset tilat säilyvät siisteinä ja viihtyisinä,

– jätteet viedään säännöllisesti jäteastiaan ja lajitel- laan, mikäli Majoituskohteessa ja sen kiinteistöllä on jätteenlajittelu,

– valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä kaikki ve- sihanat ja -liitännät suljetaan aina Majoituskohtees- ta poistuttaessa ja Majoittujan nukkuessa,

– ovet lukitaan ja ikkunat suljetaan aina Majoitus- kohteesta poistuttaessa,

– ovikoodit eivät milloinkaan joudu ulkopuolisten tietoon tai haltuun,

– Majoituskohteessa ei tehdä muutostöitä ja

Kotieläimiä ei saa tuoda Majoituskohteeseen ilman Condo.fi:n kirjallista suostumusta.

Mikäli Majoittuja on olennaisesti tai toistuvasti toi- minut vastoin ehtoja, Condo.fi:llä on oikeus katsoa majoitussopimusta rikotun ja Majoittuja voidaan välittömästi velvoittaa poistumaan Majoituskoh- teesta. Tällaisessa tapauksessa Asiakasta tai Majoit- tuja ei voi vaatia suoritettujen maksujen palautta- mista, korvauksia tai alennusta taikka muutakaan hyvitystä sopimuksen mukaisesta hinnasta.

4.5 Majoittujan henkilökohtainen omaisuus 

Condo.fi ei vastaa Majoittujan Majoituskohteeseen tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista tai muusta ir- taimesta omaisuudesta osaksikaan.

4.6 Condo.fi:n oikeus päästä Majoituskohteeseen 

Majoituskohteen kunnon ja hoidon valvomista var- ten Majoittujan on viivytyksettä päästettävä Condo.fi:n edustaja vierailemaan kohteessa Majoi- tuskohteen ja varustelun kunnon ja käytön valvo- miseksi.

Tarvittaessa Condo.fi:n edustajalla tai kolmannella taholla, kuten Majoitustilan omistajalla, kohteen isännöitsijällä tai hänen valtuuttamallaan

5/6

henkilöllä, on oikeus tarkistaa Majoituskohde sekä päästä Majoituskohteeseen sen kunnon ja käytön valvontatarkoitusta varten ilman Majoittujan suos- tumusta.

olevalla arvonlisäveron määrällä per puuttuva kap- pale. Puuttuvista kulkuluvista, pysäköintiluvista tai muista vastaavista Condo.fi laskuttaa Asiakasta to- dellisten kulujen mukaan.

Mikäli Asiakas on tilannut Condo.fi:lta palveluja, jotka edellyttävät käyntiä Majoituskohteessa, Ma- joittujalle ei anneta erillistä ennakkoilmoitusta käyntiajankohdasta.

4.7 Asiakaspalveluun liittyvät tiedotteet 

Condo.fi voi Majoitussopimuksen voimassaoloai- kana lähettää Asiakkaalle ja Majoittujalle sähköpos- titse ja SMS-viestein asiakaspalveluun liittyviä ilmoi- tuksia, joissa muistutetaan muun muassa sopimuk- senmukaisista määräajoista.

4.8 Majoituskohteen kunto ja Majoittujan omaisuus majoitusajan päättymisen jälkeen 

Majoitussopimuskauden päättyessä Majoituskohde tulee luovuttaa takaisin Condo.fi:lle asianmukai- sessa kunnossa, huolellisesti siivottuna ja tyhjen- nettynä Majoittujan omista tavaroista, ellei Condo.fi:n kanssa ole nimenomaisesti muuta sovittu. Condo.fi:lla on oikeus tyhjätä ja siivota Ma- joituskohde sekä varastoida tai toimittaa eteenpäin varastoitavaksi Majoittujan irtain omaisuus, mikäli Majoittuja ei ole luovuttanut Majoituskohdetta ma- joitusajan päättymisen jälkeen tai luovuttamisesta ei ole muuten pystytty sopimaan.

Majoituskohteeseen jäänyt Majoittujan irtain omai- suus toimitetaan Suomen Löytötavarapalvelu Oy:lle, josta tavarat ovat noudettavissa heidän omien yleisten ehtojen mukaisesti. Hinnastot ja eh- dot ovat luettavissa Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n kotisivuilta osoitteessa www.loytotavara.net. Condo.fi:llä on oikeus laskuttaa Asiakkaalta ky- seessä olevan irtaimen omaisuuden käsittely- ja siir- tokustannukset.

4.9 Majoituskohteen avainten palauttaminen 

Asiakas on velvollinen palauttamaan kaikki käytössä olleet avaimet, kulkuluvat, pysäköintiluvat sekä muut vastaavat, kun majoittuminen kohteessa päättyy. Palauttaminen sovitaan Condo.fi:n kanssa, mihin avaimet ja muut rinnastettavat esineet palau- tetaan.

4.10 Vastuu palauttamattomista avaimista 

Mikäli Asiakas ei palauta kaikkia avaimia, niin puut- tuvista avaimista Condo.fi laskuttaa kaksisataavii- sikymmentä (250,00) euroa lisättynä voimassa

Asiakas on tietoinen siitä, mikäli Asiakas ei palauta kaikkia haltuunsa saamiaan avaimia, se voi johtaa mahdollisesti koko huoneiston tai rakennuksen taikka taloyhtiön lukkojen uudelleen sarjoittami- seen. Mikäli huoneisto tai rakennus joudutaan uu- delleensarjoittamaan Asiakkaasta johtuvasta syystä, Condo.fi laskuttaa uudelleensarjoittami- sesta aiheutuvat kustannukset ja tähän liittyvät va- hingot täysimääräisenä Asiakkaalta edellä sovitun kappalekohtaisen kadonneen avaimen tai avainten lisäksi. Lukkojen uudelleen sarjoittaminen voi mak- saa jopa tuhansia euroja.

  1. MAJOITUSSOPIMUKSEN PURKAMINEN 

5.1 Condo.fi:n purkuoikeus 

Condo.fi:lla on oikeus majoitusajan kuluessa purkaa Majoitussopimus, mikäli käy ilmi, että Asiakas tai Majoittuja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta. Sopi- mus päättyy välittömästi purkamisilmoituksen tie- doksiantoon tai myöhemmin, mikäli Condo.fi on il- moittanut myöhemmän ajankohdan. Purkamisen jälkeen tämä sopimus säilyttää merkityksensä kor- vausten laskentaperusteena. Sen lisäksi voimaan jää sopimuskohta 7., jossa sovitaan sovellettavasta laista ja riidanratkaisusta.

Condo.fi:lla on oikeus purkaa sopimus välittömästi muun muassa seuraavilla perusteilla:

– Maksulaiminlyönnit

– Asiakas tai kolmas taho, joka on sitoutunut maksa- maan Majoituspalveluista aiheutuneet kustannuk- set, on todettu kykenemättömäksi vastaamaan so- pimusvelvoitteistaan tai mikäli Asiakkaan taikka va- kuuden antajan taloudellinen asema on heikenty- nyt olennaisesti, ellei Asiakas viipymättä maksa Condo.fi:n määrittelemää ennakkomaksua tai lisä- vakuutta.

– Majoituskohteen käyttöoikeuden luovuttaminen vastoin sopimusta

– Häiriön aiheuttaminen

– Majoituskohteen ja muiden Majoittujan käytössä olevien tilojen vaurioittaminen

– Majoituskohteen sopimuksen vastainen käyttö

6/6

– Majoituskohteen taloyhtiön tai viranomaisten an- tamien järjestyssääntöjen noudattamatta jättämi- nen

– Majoituskohteessa harjoitettu rangaistavaksi sää- detty toiminta

– Majoituskohdetta käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin Majoittujan normaaliin asumi- seen ja yöpymiseen taikka Majoittuja päästää Ma- joituskohteeseen toistuvasti ulkopuolisia henki- löitä, joita ei ole nimetty kohdan 4.3 mukaisesti kohteen majoittujiksi.

5.2 Asiakkaan purkuoikeus 

Asiakas voi purkaa Majoitussopimuksen, mikäli Condo.fi ei ole saanut korjattua olennaista virhettä tai olennaista viivästystä sovitussa määräajassa ja sopimusrikkomus on olennainen. Purkamisesta laa- ditaan tällöin osapuolten välille kirjallinen doku- mentti, jossa yhteisesti sovitaan käytännöistä pur- kamisen osalta.

  1. SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS 

Mikäli osa sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöl- listen muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on sopimus muilta osin yhä voimassa.

  1. SOVELLETTAVA LAKI 

Tähän sopimukseen sovelletaan yksinomaan Suo- men lakia pois lukien kuitenkin ne lainvalinta- ja viit- taussäännöt, jotka johtaisivat toisen lain soveltami- seen.

Osapuolet toteavat, että tässä sopimuksessa on ky- symyksessä majoituspalvelujen myynnistä, johon ei sovelleta asuinhuoneistojen vuokrauksesta annet- tua lakia.

  1. RIIDANRATKAISU 

Tämän sopimuksen ehdoista tai sopimuksen nou- dattamisesta syntyvät erimielisyydet pyritään aina ja ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin so- vinnollisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät saa- vuta asiassa sovinnollista ratkaisua, niin asian rat- kaisee Helsingin käräjäoikeus suomen kielellä.